اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار ظلم آباد (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 10 نفر
مدت زمان بازی
90 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
320,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 160 هزار تومان