بازی محیطی

بازی های محیطی همون طور که تا حدی از اسمشان پیداست، در محیط های باز و وسیع اجرا میشوند وبرخلاف اتاق‌های فرار، داستان تنها به یک اتاق یا چند اتاق ختم  نمیشود، بلکه لازم است که یک فضای عمومی یا یک محله را جست و جو کنید!
شاید روند کلی این سبک بازی مثل اسکیپ روم‌ها باشد اما هدف متفاوت است! در این سبک بازی برخی موارد کمی چالش بر انگیز ترند؛ بازی مدت زمان بیشتری طول میکشد، تعداد بازیکن‌ها میتواند بیشتر باشد و صد البته انرژی بیشتری لازم است!
اگر بخواهیم از ویژگی‌های شکار گنجها بگوییم‌، قابلیت بازی تعداد افراد بیشتر نسبت به اسکیپ‌ روم‌ها وامکان اجرای آنها در فضای باز مهم ترین آنهاست ..........