گزارش مجله همشهری جوان از بازی تیم مهراب قاسم‌خانی و نویسنده‌های خندوانه و دورهمی در اتاق فرار نجات شهر

گزارش مجله همشهری جوان از بازی تیم مهراب قاسم‌خانی و نویسنده‌های خندوانه و دورهمی در اتاق فرار نجات شهر

گزارش مجله همشهری جوان از بازی تیم مهراب قاسم‌خانی و نویسنده‌های خندوانه و دورهمی در اتاق فرار نجات شهر

خوشحالی و اضطراب در هزارتوی عجایب!

گزارش مجله همشهری جوان از بازی تیم مهراب قاسم‌خانی و نویسنده‌های خندوانه و دورهمی در اتاق فرار نجات شهر!

نجات شهر.... اسکیپ روم تکرارنشدنی! ‌