اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار ناصرالدین شاخ
تعداد نفرات بازی
1 تا 4 نفر
مبلغ پیش پرداخت
30,000 تومان
پرداخت نهایی
مجموع کل نفرات 30 هزار تومان