اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق 44 (کرمان)
درصد سختی بازی
شهر
کرمان
تعداد نفرات بازی
2 تا 4 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
30,000 تومان
پرداخت نهایی
2 نفر 60 هزار تومان
3 نفر 75 هزار تومان
4 نفر 90 هزار تومان