اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار هلاکستان (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
240,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 120 هزار تومان