اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار لیمیا (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 10 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
200,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 100هزار تومان