اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار سلول (کرج)
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
0 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد