اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار خط سفید (کرج)
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
75 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
240,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 120 هزار تومان