اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار اغماء (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
220,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 110 هزار تومان