اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار شیوع 爆发
تعداد نفرات بازی
1 تا 4 نفر
مبلغ پیش پرداخت
48,000 تومان
پرداخت نهایی
مجموع کل نفرات ۴۸ هزار تومان