اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار شب سیزدهم (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
280,000 تومان
پرداخت نهایی
هرنفر 14۰۰۰۰ تومان