اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار شام آخر (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
180,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 9۰۰۰۰ تومان