اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار ? (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
0 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد