اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار هکر (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
150,000 تومان
پرداخت نهایی
برای هر نفر 7۵ هزار تومان