اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار تابوت (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
120,000 تومان
پرداخت نهایی
برای هر نفر60 هزار تومان