اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار سرقت (اصفهان)
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
130,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر ۶۵ هزار تومان