اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار تابوت (اصفهان)
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
140,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر ۷0 هزار تومان