اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار اپیدمی (اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
40,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان