اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی اتاق فرار احضار (اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
200,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 100 هزار تومان