کافه‌ای در محل بازی وجود داره؟

بله! یک کافه‌ی ساده و خودمونی!