ما فقط برای ترسیدن بازی میکنیم، آیا این بازی مناسبِ ماست؟

ما فقط برای ترسیدن بازی میکنیم، آیا این بازی مناسبِ ماست؟

خیر، در صورتی که صرفا به ترس به عنوان تنها هدفِ لذت بردن از بازی نگاه می‌کنید این بازی مناسبِ شما نیست. در بازیهای اتاق فرار معماها و روند معمایی بازی مهم‌ترین رکن بازیست که در بعضی بازی‌ها مثل بازی کابوس با فضای ترسناک و دلهره آور همراه میشه.