آیا مکان بازی و خودِ فضای بازی برای معلولین مناسبه؟

آیا مکان بازی و خودِ فضای بازی برای معلولین مناسبه؟

خیر