چطوری میتونم با حمل‌و‌نقل عمومی بیام؟

چطوری میتونم با حمل‌و‌نقل عمومی بیام؟

شما میتونید در ایستگاه مترو حقانی پیاده شید و از اونجا با 10 دقیقه پیادهروی به ما برسید!