• در صورت تزریق سه دوز واکسن و به همراه داشتن کارت واکسن یا تصویر کارت دیجیتال واکسن، الزامی به استفاده از ماسک در بازی وجود ندارد، در غیر این صورت استفاده از ماسک الزامی است.
  • استفاده‌ی پیوسته از ماسک از لحظه‌ی ورود تا هنگام خروج در تمام فصاهای مجموعه اعم از فضای باز یا بسته، فضای انتظار و فضای بازی برای مشتریان الزامیست. تمام مراجعه کنندگان به شعب باید ماسک به همراه داشته باشند. از ورود افراد بدون ماسک به مجموعه جلوگیری خواهد شد. همچنین در صورتی که حین بازی، بازیکنان اقدام به برداشتن ماسک خود نمایند، بعد از دریافت یک هشدار، بازی تیم قطع شده و ادامه نخواهد یافت.