کدوم بازیا ترسناکن؟

کدوم بازیا ترسناکن؟

در نظر داشته باشید که اتاق فرار در درجه اول یک بازی معماییه و ژانر ترسناک صرفا یکی از انواع ژانرهای اتاق فراره. بین بازی های ما، شبِ سیزدهم، احضار، کابوس و طاعون تم ترسناک و هولناک دارن.