پارکینگ در محل موجوده؟

این مورد رو به تفکیک برای هر بازی، در قسمت اطلاعات اون بازی توضیح دادیم.