میتونم در حین بازی از اتاق خارج شوم؟

میتونم در حین بازی از اتاق خارج شوم؟

خیر! مگر این که از بازی انصراف بدید! که تاحالا اتفاق نیافتاده