قوانین پرداخت

قوانین پرداخت

  • پرداختی که از طریق درگاه انجام میدهید صرفا به عنوان پیش پرداخت است.تسویه نهایی در محل، بر اساس تعداد نفرات تیم و پس از کسر پیش پرداخت انجام می شود.