تعداد نفرات تیم ما برای بازی کافی نیست، شما می‌تونید برای ما هم تیمی پیدا کنید؟

تعداد نفرات تیم ما برای بازی کافی نیست، شما می‌تونید برای ما هم تیمی پیدا کنید؟

‌میتونید از سرویس اکیپ شیم استفاده کنید، اینطوریه که شما در صفحه اصلی وبسایت فرم مربوط به اکیپ شیم رو فرم میکنید و ما سعی می کنیم تیم خوبی برای شما پیدا کنیم!