اگر مشکل قلبی یا بیماری خاصی دارم بازی های ترسناک رو میتونم بیام؟

اگر مشکل قلبی یا بیماری خاصی دارم بازی های ترسناک رو میتونم بیام؟

خیر! اگر هرگونه مشکل یا بیماری قلبی یا فوبیای تاریکی و فضاهای تنگ دارید، یا این که باردار هستید، اصلا بازی های ترسناک رو امتحان نکنید.