اگر‌ کمتر‌ از ظرفیت باشیم چی میشه؟

اگر‌ کمتر‌ از ظرفیت باشیم چی میشه؟

باید هزینه مینیمم افراد اعلام شده در سایت رو پرداخت کنید!