اتاق فراراتون چند تا فضا داره؟

اتاق فراراتون چند تا فضا داره؟

اگر قبل از شروع بازی چنین اطلاعاتی از بازی داشته باشید، لذت بازیتون کاهش پیدا میکنه ;)